top of page

תחרות

ליגת הברזל 2018

תחרות הרמת משקולות לגברים בניהולו של מר ישראל, מרדכי בוכניק

 התקיימה יום ראשון 24/6/18

הרשמה ושקילה 16:30-18:30 

תחילת התחרות 19:00

הליך וכללי התחרות:

1- יתקיימו שני מקצים: בנצ' פרס ודד-ליפט.

2- המתחרים יבנו לעצמם קבוצה בת 3  חברים. משקלם הכולל של חברי הקבוצה לא יעלה על 300 ק''ג ביחד.

3- כל קבוצה תבחר לעצמה משקל אחיד להרמה כאשר כל חבר קמהבוצה בתורו ירים את המשקל שנקבע במספר החזרות הגבוה ביותר.

4- הרמה בודדת מזכה בנקודות בסך המשקל שהורם: 120 ק"ג = 120 נקודות,  כל הרמה נוספת מזכה בחצי מספר הנקודות: 120 ק"ג = 60 נקודות.

5- כל חברי הקבוצה יכולים להרים בסה"כ ביחד 30 חזרות.

6- הקבוצה הזוכה היא הקבוצה שהשיגה את כמות הנקודות הגבוהה ביותר ואלו הפרסים:

מקום ראשון: 2,000 ₪ במזומן

    מקום שני: 1,000 ₪ במזומן

    מקום שלישי:  500 ₪ במזומן

כמו כן תתקיים תחרות משקל גוף במקצה מתח. ואלו הפרסים:

   

מקום ראשון: 3 חודשי מנוי במתנה

    מקום שני: 2 חודשי מנוי במתנה

    מקום שלישי:  חודש מנוי במתנה

התחרות מיועדת לגברים בלבד!

מתחרה צריך להירשם עד  שעה לפני התחרות לבנות קבוצה ולהישקל.

bottom of page